Categorii
TOP produse
Newsletter
Plată cu cardul
Ofertă de produse
Certificat
SSL Certificate
Filtrare
Megjelenés dátuma
Detalii produs


A magyar nyelv alaktana

-20%
A magyar nyelv alaktana
 • A magyar nyelv alaktana
 • A magyar nyelv alaktana
 • A magyar nyelv alaktana
 • A magyar nyelv alaktana
 • A magyar nyelv alaktana
 • A magyar nyelv alaktana
 • A magyar nyelv alaktana
62 RON 
50 RON
Punct bonus: 0 RON
Megjelenés dátuma 
:
2 021

Ide kattintva elolvashatja a könyv előszavát

Ide kattintva elolvashat egy részletet a könyvből

 

Az alaktan, vagyis a morfológia a nyelvtudománynak az a területe, amely a jelekkel, ragokkal, képzőkkel foglalkozik. Ezeket összefoglaló névvel morfémáknak nevezi a nyelvtudomány. A morfémák az emberi kommunikáció legfőbb és legjellemzőbb eszközének, a nyelvnek a legkisebb jelentést hordozó eszközei, a „nyelvi jelek”, amelyekből a beszédtevékenység minimális egységei, a mondatok felépülnek. A magyar nyelv alaktana című kiadvány rendszerszerűen bemutatja a nyelvünkben előforduló valamennyi morfématípust.

Az egyes morfémák jellemzése azon is alapszik, hogy milyen a viszonyuk a környezetükkel, és hogyan társulhatnak, ezért az alaktannak szükségképpen foglalkoznia kell a morfémakapcsolatok lehetséges formáival. Az alaktan vizsgálja az elemi morfémák és a szóértékű jelkomplexumok tulajdonságait és a mondatba kerülésre alkalmas formáikat, szóalakváltozataikat. Természetesen beletartozik az alaktan látókörébe az is, milyen módon gyarapodhat-gyarapítható a nyelv jelkészlete. A kiadvány stílusában a hagyományos magyar terminológiát követi, de anyagában lépést tart az újabb eredményekkel.

A könyvben az elméleti részek után száznál is több, különböző nehézségi fokú, változatos gyakorlófeladat található. Ezek segítik az elméleti ismeretek elmélyítését, hozzájuk megoldási javaslatok is találhatók a kötet végén.

Ezt a kötetet elsősorban azoknak szánjuk, akik felsőoktatási intézményekben magyar nyelv és irodalom szakon tanulnak. Hasznos lehet továbbá a közoktatásban dolgozó pedagógusok számára, és olyanoknak is, akik a sajtó, a tömegkommunikáció különböző területein dolgozva, a magyar nyelvet hivatásukhoz mindennap szerszámként használják. De figyelmébe ajánljuk mindazoknak, akik csupán érdeklődéssel fordulnak különleges anyanyelvünk felé, amely a magyar kultúra alapja és hordozója, gondolkodásunk eszköze és tükrözője. De amelybe nem elég beleszületni, hiszen nem szűnünk meg tanulni, gyakorolni azt életünk végéig sem.

A szerző, Korchmáros Valéria évtizedeken keresztül oktatta a Szegedi Tudo­mány­egyetemen a leíró magyar nyelvtant a magyar szakosoknak, és nagy tapasztalata van a magyarnak idegen nyelvként való tanításában is. Latin–magyar szakos tanárként mindig is érdekelték azok a gondolkodást is meghatározó alapvető rendszerbeli különbségek, amelyek miatt a magyar annyira különbözik az őt körülvevő szláv, germán és újlatin nyelvektől, amelyek végső soron mind közös indoeurópai gyökerekből nőttek ki.

 • Alcím
  Elméleti leírás gyakorlatokkal
  Szerző
  M. Korchmáros Valéria
  Sorozatszám
  221
  Oldalszám
  256
  Kötés típusa
  puhafedeles
  Formátum
  B/5
  Numar articol
  9789634093169
  Masa
  425 g/buc
 •  

  BEVEZETÉS  /  8

  AZ ALAKTAN HELYE A NYELVLEÍRÁS SZINTJEIN  /  11

  A MORFÉMA  /  12

  Az alaktan alapegysége  /  12

  Alak és jelentés viszonya a morfémában  /  15

  A morfémák osztályai  /  19

  Alaki önállóság szerinti osztályozás  /  19

  Jelentés szerinti osztályozás  /  20

  Változékonyság szerinti osztályozás  /  20

  Az egyes morfématípusok jellemzése  /  23

  A tövek megoszlása alaki önállóságuk szerint  /  23

  Tőtípusok az alaki változékonyság szerint  /  25

  A toldalékok fajtái  /  29

  SZÓTAN  /  34

  Része a morfológiának, vagy a morfológia tartozik a szótanhoz?  /  34

  Mi a szó, avagy mi szó?  /  34

  A SZÓFAJOK  /  38

  Mi a szófaj?  /  38

  A szófaji besorolás elvi alapjai  /  38

  A szófaji rendszer  /  40

  AZ EGYES SZÓFAJOK JELLEMZÉSE  /  42

  1. MONDATSZÓK / 42

  Az indulatszók  /  42

  Felelőszók  /  44

  1. AZ ALAPSZÓFAJOK: A MONDATRÉSZÉRTÉKŰ SZÓFAJOK / 46

  Egy különleges szófaj az állítmány számára:  /  46

  Az ige  /  46

  Az ige meghatározása  /  46

  Az alanyra utaló igeragozás.
  Idő és mód értelmezése a magyar igeragozási rendszerben.  /  49

  A határozott tárgyra is utaló ragozás  /  52

  Az ikes igék  /  53

  A múlt idő jelének alaki kérdései  /  55

  A módjelek alaki kérdései  /  57

  A NÉVSZÓK  /  64

  Mi a névszó?  /  64

  A főnév  /  64

  A főnevek fajtái  /  64

  A főnevek alaktani kategóriái  /  67

  A magyar főnév alakrendszere  /  74

  A főnevekhez kapcsolható szintaktikai viszonyt jelölő ragok  /  75

  A melléknév  /  78

  A melléknevek mondatbeli szerepei, szintagmaalkotási lehetőségeik  /  78

  A melléknevek alaktani kérdései  /  79

  A melléknevek ragozása  /  79

  A melléknevek fokozása  /  81

  A kiemelő jel  /  83

  A számnév  /  86

  A számnevek fajtái és helyük a szófaji rendszerben  /  86

  A számnevek viselkedése a mondatban, a szintaktikai szerep jelölése  /  87

  A számnevek egyéb inflexiós toldalékai  /  88

  Helyesírási kérdések  /  89

  MONDATRÉSZÉRTÉKŰ EGYÉB SZÓFAJOK  /  92

  A névmások  /  92

  Jelentésük, felhasználásuk a szövegben  /  92

  A névmásfajták jellemzése  /  94

  A személyes névmások  /  94

  A birtokos névmások  /  96

  A visszaható névmás  /  97

  A kölcsönös névmás  /  99

  A mutató névmások  /  99

  A kérdő névmások  /  102

  A vonatkozó névmások  /  103

  A határozatlan névmások  /  105

  A megengedő névmások  /  106

  Összefoglaló általános névmások  /  107

  Tagadó általános névmások  /  107

  A határozószók  /  112

  Általános jellemzésük  /  112

  A névmási eredetű határozószók  /  113

  A névmási elemek összefoglaló táblázata  /  117

  Az igenevek  /  118

  Az átmeneti szófajúság  /  118

  A főnévi igenév  /  118

  A melléknévi igenevek  /  124

  A határozói igenév  /  132

  III. A VISZONYSZÓK  /  135

  Az igekötők  /  136

  A kötőszók  /  140

  Általános tulajdonságaik  /  140

  A kötőszók által jelölt viszonyfajták  /  141

  A névutók  /  151

  A névelők  /  156

  A segédigék  /  159

  A segédigenevek  /  165

  Módosítószók: partikulák és tagadószók  /  172

  A SZÓKINCS GYARAPODÁSÁNAK MÓDJAI  /  177

  A szókészlet forrásai  /  177

  A szóalkotás módjai  /  178

  1. A szóképzés / 178

  A képzés hatása a szófaji minőségre  /  179

  A képzés hatása a szójelentésre  /  180

  A képzők állományának alakulása  /  182

  Igeképzés  /  183

  Főnévképzés  /  184

  Melléknévképzés  /  188

  Számnévképzés  /  191

  1. A szóösszetételek / 198

  Szószerkezeti alapok  /  199

  Alárendelő típusú szóösszetételek  /  201

  Mellérendelő típusú szóösszetételek  /  209

  Az ikerszók  /  209

  Morfológiai értékű szókapcsolatokból keletkezett összetett szók  /  210

  Szervetlen szóösszetételek  /  211

  1. Mozaikszók / 215
  2. Az elvonás / 216
  3. A szóvég megelevenedése / 217
  4. A szórövidülés és szócsonkítás / 218
  5. A szóvegyülés / 218
  6. A szóalakutánzás / 219
  7. A szóhatár eltolódása / 219
  8. Jövevényszavak / 219
  9. A népetimológia / 220
  10. Tükörfordítások / 221

  Megoldások  /  223

  Rövidítések, jelek  /  253